Wij laten ons toetsen door externe auditoren

De jaarlijkse externe ISO-audit 9001 met thema “Continu Verbeteren is in november Alliadebreed uitgevoerd door DNV (Der Norske Veritas). Ook locaties van Reik zijn bezocht.
In het kort vindt DNV:
dat we goed samenwerken en van elkaar leren. Er veel aandacht voor persoonlijke wensen van de cliënten. 
we kunnen nog beter zichtbaar maken wat we leren van fouten en wat we doen om de kans op het maken van fouten in de toekomst te verminderen. Ook kunnen we de gesignaleerde risico’s nog beter gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
 
Er is een plan van aanpak opgesteld om aan de verbeterpunten te werken. Dit plan is goedgekeurd door de instantie die het certificaat afgeeft. De uitgebreide Alliadebrede resultaten uit de externe audit zijn te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade: www.alliadekwalitijd.nl. 

Opvolging vanuit de audit 2018

De verbeterpunten die in 2018 genoemd zijn door DNV zijn in 2019 door de auditoren opnieuw getoetst en de verbeteracties hebben tot goed resultaat geleid, daarmee zijn deze bevindingen gesloten.

 

Resultaten toetsing 2019

Sterke punten:

- Het veranderteam om ingewikkelde processen bij Reik opnieuw in kaart te brengen
- Het teamsignaleringsplan 
- Meer samengewerking met organisaties buiten Reik
- De groei van pedagogisch begeleiders in hun rol is sterk verbeterd. 
- Ondanks het feit dat er sprake is van onrust binnen de organisatie zijn CR en VR
positief over de "goede zorg"

Verbeterpunt:

- Er is in het jaarplan geen methode bepaald om doelstellingen objectief te meten en te monitoren. 
Er wordt gekeken in hoeverre dit ook geldt voor andere jaarplannen. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt, zodat in de jaarplannen van 2020 wel beschreven wordt wanneer een doel gehaald is.

Extra externe audits:

Naar aanleiding van de resultaten van een onaangekondigd bezoek van de IGJ aan een van de locaties van Talant heeft Alliade zeven onaangekondigde audits laten uitvoeren door een extern bureau. Locatie TWAspan in Heerenveen en locatie Torenstate in Drachten van Reik waren twee van deze locaties. 
 
Verbeterpunten die naar voren komen zijn:
Sturen op kwaliteit en veiligheid inclusief leren van incidenten en analyseren van risico’s;
Methodisch werken; we weten meer dan dat we opschrijven; rapportage is niet volledig
Dossiervoering; dossiers zijn niet navolgbaar en niet volledig
Kennis en vaardigheden; zorg voldoet niet aan alle criteria van persoonsgerichte zorg
Werken op basis van standaarden, protocollen en richtlijnen. 
 
Deze extra audits geven nog meer onderbouwing aan de verbeteracties, die we zelf al bepaald hadden. We nemen deze verbeterpunten in 2020 in het programma met de zeven veranderthema’s mee.