Interne audits

In mei en juni 2019 zijn bij Reik dagaudits uitgevoerd op vijf locaties. In de dagaudit voeren we gesprekken met de directeur, de leidinggevende en de uitvoerende medewerkers.

Onderwerpen die binnen de dagaudit aan de orde zijn gekomen: 

 • Doelstellingen en voortgang in het bedrijfsplan/locatieplan 
 • Methodisch werken, voortijdige beëindiging van de zorg, incidenten
 • Ingezette verbeteracties op basis van het cliëntervaringsonderzoek
 • Vrijetijdsactiviteiten> meedoen in de samenleving 
 • Medewerker/team.

De bevindingen zijn op locatieniveau vastgelegd en gecommuniceerd aan de leidinggevenden. Zij nemen de verbeteracties mee in hun jaarplan of lossen deze direct op. 

Directeuren hebben een bundeling van de auditresultaten ontvangen inclusief een samenvatting van zaken die goed gaan en beter kunnen.

Uitkomsten:

Wat gaat goed:

Kwaliteit van zorg:

 • Er is aandacht voor het individu en de sfeer is prettig. Wel wordt aangegeven dat er financiële druk ervaren wordt. (“We leveren voor een 8, maar krijgen maar voor een 6 betaald”) 
 • Inzet van Jouw Omgeving wordt als toegevoegde waarde ervaren.

Incidenten:

 • Dingen die in de uitvoering fout gaan, worden geregistreerd en op alle bezochte locaties op casusniveau besproken.
 • De structuur rondom veiligheid van ambulante medewerkers is goed georganiseerd, zowel intern als met externe partijen.

Medewerker/team:

 • Medewerkers ervaren de ruimte om te leren. Leren van elkaar staat centraal. 
 • Binnen ambulant wordt de samenwerking, zowel intern als extern (met Spoed voor Jeugd) als prettig ervaren. 

Wat kan beter:
Kwaliteit van zorg

 • Gedragswetenschappers ervaren minder tijd voor de zorginhoud door verhoogde administratielast. 

Incidenten

 • Het leren van incidenten op team/organisatieniveau kan verbeterd worden. 

Medewerker/team:

 • Inwerken van nieuwe medewerkers. 
 • Kennr biedt geen maatwerkscholing en is lastig bereikbaar voor vragen over opzet scholing.

Evaluatie werkwijze dagaudit
De werkwijze van de dagaudit is geëvalueerd met de intern auditoren en auditees. Over het algemeen is de werkwijze goed bevallen.

Verbeterpunten uit de evaluatie zijn: 

 • De doorontwikkeling van de rapportage, zodat er gemakkelijker een (overall) overzicht en analyse gemaakt kan worden. 

 • Het grote aantal onderwerpen. 

Toetsinstrumenten

Er zijn toetsinstrumenten beschikbaar waarmee medewerkers zelf de kwaliteit van zorg kunnen toetsen. Het aantal toetsinstrumenten is in 2019 verder uitgebreid. Deze toetsinstrumenten kunnen ook ingezet worden als intercollegiale toetsing. Doordat medewerkers de kwaliteit en veiligheid beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot.

Enkele voorbeelden van nieuwe toetsinstrumenten die in 2019 zijn ontwikkeld:

 • Normenkader IGJ (Inspectie voor gezondheidzorg en jeugd)
 • Voedselveiligheid
 • Arbeid en gezondheid