Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of eigen welzijn. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld agressie of discriminatie.
Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden tijdens het werkoverleg besproken. Het doel hiervan is om samen met de medewerkers de werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Reikniveau iedere 4 maand geanalyseerd. Wanneer het nodig is worden verbetermaatregelen ingezet.

Meldingen in 2019

In 2019 zijn 48 (2018: 33) meldingen gedaan. De meeste meldingen hebben betrekking op fysieke en verbale agressie (40x) vanuit de cliënten.
Bij Reik is het aantal meldingen licht gestegen. 

Er is een formulier ontwikkeld waarin de beide soorten incidenten (cliënten en medewerkers) zijn samengevoegd. Met dit nieuwe formulier is in november 2019 bij twee locaties een start gemaakt op twee locaties. In 2020 wordt dit nieuwe formulier Reik-breed ingevoerd. We verwachten hiermee een beter beeld te krijgen van de incidenten die zich voordoen en het gebruikersgemak voor de medewerker te vergroten.