Bezig met laden
Samenvatting

Voor het snelle overzicht

Lees verder

Terugblik naar 2018

In het verslag van 2018 beschreven we een aantal verbeteracties. In 2019 hebben wij hard gewerkt aan deze punten.
Het gaat dan om onderstaande onderwerpen:

Cliënt:
-Het optimaliseren van processen rondom kwaliteit van zorg (medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, cliëntprocesregistratie (CPR) en klantadviescentrum en het Goede Gesprek) vanuit de samenwerking binnen Zorggroep Alliade.
-Het richten op ambulante in- en doorstroom van cliënten.

Medewerker:
-Het verzuim.
-Communicatie tussen medewerkers, maar ook in kader van transparantie.
-Het strategisch opleidingsplan.

Organisatie:
-Beheersen van risico's van instabiliteit op het primaire proces en werkbeleving van medewerkers (locatie Winschoten)

Samenvatting 2019

In het kwaliteitsverslag schenken we aandacht aan verschillende onderdelen van kwaliteit en veiligheid van zorg. We geven hier vorm aan door gegevens te meten en te verzamelen, samen te werken met anderen, maar vooral door in gesprek te gaan met cliënten, verwanten, verwijzers en onze medewerkers.

De verandering van de hulpvraag van onze cliënten en de hogere eisen die de omgeving stelt aan onze organisatie maakt dat er ook verbeterpunten zijn. De kennis en vaardigheden van medewerkers moet beter aansluiten bij de meer complexe hulpvragen van de cliënten. Dit betekent dat er meer aandacht gaat komen voor deskundigheidsbevordering. Daarom wordt de norm verantwoorde werktoedeling aangepast waardoor we van meer medewerkers vragen om zich SKJ te registreren. Daarnaast moet er methodisch gewerkt worden volgens protocollen en richtlijnen. Verslaglegging en dossiervoering is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van zorg. Dit moet beter binnen Reik.

We zijn er in 2019 onvoldoende in geslaagd om het opleidingsplan vorm te geven. Daarnaast zijn de onderwerpen communicatie en afspraken nakomen (genoemd in het cliëntervaringsonderzoek van 2018) ook in 2019 de onderwerpen waar het vaakst een klacht over binnenkomt. Ook hier is verbetering noodzakelijk.

De veranderopgave in de (jeugd)zorg is het meer ambulantiseren van de zorg. Reik heeft een groot team van SKJ-geregistreerde ambulant werkers. Zij doen hun werk bij gezinnen thuis. Dit is erg waardevol en is een stap richting het meer ambulant werken in de jeugdzorg. De volgende stap is dat ambulant werkers hun expertise inzetten om uit huis plaatsing te voorkomen of te verkorten.

Waar zijn we trots op:

 • Goed samenwerken en van elkaar leren; Het teamsignaleringsplan (een zelf ontwikkeld instrument te gebruiken voor teamreflectie) dat bij één van de locaties wordt gebruikt is door de extern auditor gelabeld als zeer positief. Inmiddels is deze methode breed in de organisatie gedeeld.
 • Er is veel aandacht voor persoonlijke wensen van de cliënten
 • De mate van zelfregie van medewerkers op de werkroosters; uit de evaluatie van het roostersysteem is gebleken dat medewerkers van Reik hier zeer positief over zijn.

Verbeter-/ ontwikkeldoelen 2020:

 • Sturen op kwaliteit en veiligheid inclusief leren van incidenten;
 • Methodisch werken;
 • Dossiervoering;
 • Kennis en vaardigheden, opleidingsbeleid;
 • Werken op basis van standaarden, protocollen en richtlijnen;
 • Communicatie en afspraken nakomen.

Bovenstaande verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan van 2020. De voortgang hierop wordt gemonitord in de viermaandsrapportage.

Naast de bovengenoemde verbeterdoelen heeft Reik ook andere aandachtspunten, In 2020 vindt een strategische heroriëntatie van Reik plaats. De centrale vraag is welke positie Reik wil innemen in het maatschappelijke speelveld en met welk aanbod. Dit in relatie tot de andere organisatieonderdelen van Alliade en samenwerkingspartners. De financiële positie van Reik maakt een strategische keuze urgent. 

Reik en Alliade
Reik is onderdeel van Alliade maar werkt nog behoorlijk autonoom. Het maken van verbinding met Alliade is een belangrijke opgave voor de organisatie. Naast verbinding met Alliade is een goede aansluiting op het externe speelveld cruciaal.

Om te kunnen verbeteren is een Alliade breed verbeterprogramma “Samen” met zeven thema's gemaakt. Hier vindt ook de verbinding met Alliade plaats.
Ieder thema valt onder de verantwoordelijkheid van een directeur en heeft meerdere projecten met een eigen projectleider. Binnen de thema's​ werken we dagelijks aan het verbeteren van de zorg, de deskundigheid van medewerkers en een goede bedrijfsvoering.

De zeven thema's zijn:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Deskundige medewerkers
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Bedrijfsvoering
 • Continu verbeteren
 • Cultuur en leiderschap
 • Maatschappij (vanaf 1 maart 2020 toetsen we of en wanneer we dit thema oppakken)

Voor 2020 formuleren we heldere en realistische doelstellingen gericht op medewerkers, cliënten, omgeving en bedrijfsvoering. Zodanig dat we alle cliënten kunnen garanderen dat zij de goede zorg ontvangen die wij hen beloven.

NB:

In 2019 hebben we gezien dat de kwaliteit van zorg minder goed op orde is. Daarvoor hebben we een verbeterprogramma gemaakt dat we in 2020 willen uitvoeren. Als gevolg van de corona-crisis verwachten we dat we de beoogde resultaten niet gaan halen. Vanaf eind februari 2020 is veel geinvesteerd om voorbereid te zijn op de uitbraak van het coronavirus en om de uitbraak van corona het hoofd te bieden. Dit gaat ten koste van de investering in de utivoering van ons vebeterprogramma.

Meriant delen.